Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer
Sluiten

Farmplace

Naar navigatie Naar inhoud

Algemene voorwaarden Farmplace

De meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u raadplegen via de knop onderaan de pagina. 

1 Definities

‘Gebruiker(s)’: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die producten en/of diensten aanbieden op het webplatform aan bezoekers, in het bijzonder het aanbieden van producten en diensten in de agrarische sector via Farmplace, alsook de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die op de Website zijn (hun) contactgegevens achterlaat (achterlaten) via een zoekertje om gecontacteerd te worden door een verkoper of dienstverlener of in het algemeen gebruik maakt van de Website.
‘Dienstverlener(s)’: de natuurlijke – of rechtsperso(o)n(en) die zich door middel van de Website beschikbaar stelt (stellen) voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Bezoeker of zijn (hun) diensten hiertoe aanbiedt (aanbieden).
‘Verkoper(s)’: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die door middel van de Website producten aanbied(t)(en) aan bezoekers.
‘Aanbiedingen’: de zoekertjes die door Gebruikers op de Website worden aangeboden.
‘Dienst’: de dienstverlening die door Farmplace wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het in contract brengen van Gebruikers met elkaar. ‘Farmplace’: Farmplace of farmplace.be is een internetplatform uitgegeven door, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der ondernemingen onder het nr. 0677.791.062.
‘Website’: de internetsite van farmplace.be, te bereiken via de domeinnaam www.farmplace.be alsmede alle andere internetsites van Farmplace die bereikbaar zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sub-en toplevel domeinnamen.
Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar (i) ofwel Farmplace enerzijds en de Gebruiker anderzijds (ii) ofwel Farmplace enerzijds en de Dienstverlener anderzijds. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art.5.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Farmplace en de Gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2 Farmplace is te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 De algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.
2.5 Tussen Farmplace en de Gebruiker overeengekomen afwijkingen van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Dienstverlening

3.1 Farmplace biedt op haar website een platform aan waarop Dienstverleners en Verkopers in contact kunnen treden met Gebruikers, Kopers en Klanten specifiek met betrekking tot producten en diensten in de agrarische sector.
Farmplace heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Dienstverlener of Verkoper ten aanzien van een andere Gebruiker en vice versa door middel van of in verband met de Website en/of de uitvoering van de verbintenissen die de Gebruiker ten aanzien van de Dienstverlener/Verkoper is aangegaan en vice versa.
3.2 Farmplace heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Farmplace is niet aansprakelijk voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de Gebruikers via hyperlinks aangeboden wordt. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de Gebruikers zelf, opdrachten, aanbiedingen, referenties en offertes is echter van de Gebruikers afkomstig en valt bijgevolg onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid. Farmplace draagt voor opdrachten, aanbiedingen, offertes, facturatie, referenties enz. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers onderling. Farmplace is nooit partij bij een overeenkomst die een Verkoper/Dienstverlener met een andere Gebruiker sluit (mede) door gebruik te maken van de Website. Prijsonderhandelingen en afspraken omtrent een opdracht of verkoop alsook het oplossen van geschillen in het kader van hiervan gebeurt rechtsreeks tussen de Gebruikers. Farmplace kan noch de juistheid noch de waarachtigheid van de door Gebruikers opgestelde Aanbiedingen of meegedeelde informatie controleren. Aldus draagt Farmplace geen verantwoordelijkheid voor de verplichtingen die Gebruikers ten aanzien van elkaar dienen te voldoen, waaronder mede maar niet beperkt tot het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste, tijdige uitvoering van de eventuele opdrachten. Evenmin kan Farmplace aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen Gebruikers onderling.

4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij op de Website achterlaat, waaronder mede maar niet beperkt tot diens aanbod, naam, adresgegevens, BTW-nummer, ondernemingsnummer, e- mail enz., volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend ten behoeve van zichzelf gebruikt. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren, dan wel het verlenen van opdrachten zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In die zin zal de Gebruiker zich onthouden van het plaatsen van zoekertjes op de Website die niet in overeenkomst zijn met de Wetgeving, eerlijke gebruiken of openbare orde en goede zeden. Onverminderd het recht op schadevergoeding zal Farmplace steeds eenzijdig het recht hebben een zoekertje te verwijderen zonder dat zij hiervoor enige reden dient te geven.
4.2 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

5 Contractuele relatie

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:

Voormelde Juridische Vermeldingen, Privacyverklaring en Cookieverklaring maken integraal deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door aanvaarding van deze ALGEMENE VOORWAARDEN verklaart de Gebruiker zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.
Deze voorwaarden op deze Website kunnen door Farmplace zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De Gebruiker zal deze ALGEMENE VOORWAARDEN bijgevolg bij elk gebruik van de Website opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van het gebruik van de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.
Eventuele voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk uitgesloten jegens Farmplace.

6 Communicatie

6.1 Iedere communicatie tussen Farmplace en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens indien de ALGEMENE VOORWAARDEN en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan afwijkt.
6.2 De Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Farmplace met de intentie de Dienst te verlenen zoals omschreven in deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Daarnaast gaat de Gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van Farmplace of haar partners.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Farmplace is niet aansprakelijk voor enige schade bij de uitvoering van haar Dienst ten aanzien van de Gebruiker, Dienstverlener noch Verkoper, hoe ook genaamd tenzij bij opzet of grove schuld in hoofde van Farmplace.
7.2 In ieder geval kan de aansprakelijkheid van Farmplace voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van Farmplace vallen.
7.3 Farmplace is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van een Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.
7.4 Farmplace biedt de door haar geplaatste informatie op de Website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. In het bijzonder garandeert Farmplace niet dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de Website en/of de systemen van Farmplace onrechtmatig zullen gebruiken.
7.5 Farmplace is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Farmplace ontstaat.
7.6 De Gebruiker vrijwaart Farmplace tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het verlenen of het gebruik van de Diensten.
7.7 Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de Verkopen of Opdrachten door de Verkopers of Dienstverleners vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van Farmplace en de Verkoper of Dienstverlener zal Farmplace tegen elke mogelijke aanspraak hieromtrent vrijwaren.

8 Geen afstand en nietigheid

Het feit dat Farmplace op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze ALGEMENE VOORWAARDEN of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.
Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

9 Overige bepalingen

9.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst met Farmplace, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Farmplace.
9.2 Alle content op de Website en samenstelling van content van de Website, zoals tekst, foto’s, logo’s, iconen, film- en audio clips, digitale downloads, en software zijn eigendom van Farmplace en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteurs- en modellen- en merkenrecht. Deze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Farmplace.

10 Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Brugge zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan Farmplace, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

Waarom online verkopen?

  • Welkom op Farmplace.be, hét Belgisch agrarisch platform
  • Word gratis lid en verkoop gratis uw producten!
  • Plaats en verkoop producten gratis, op een eenvoudige manier
  • Doorzoek snel een uitgebreid aanbod aan agrarische producten
  • Altijd (k)open! 7/7 - 24/24
  • Maak snel en gemakkelijk contact met de verkoper en sluit de deal

Professional worden?

  • Geverifieerde zakelijke verkoper
  • Eigen verkoopplaats met een overzicht van al uw producten
  • Professionele uitstraling en verhoogde zichtbaarheid
  • Plaats veel meer producten
Bekijk alle voordelen