Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer
Sluiten

Farmplace

Naar navigatie Naar inhoud

Privacyverklaring Farmplace

De meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u raadplegen via de knop onderaan de pagina.

1 Definities

‘Verantwoordelijke’: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3.
‘Website’: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.
‘Gebruiker,’ ‘U’ of ‘Uw’: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.
‘Interactief gebruik’: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.
‘Niet-interactief gebruik’: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.
‘Derde’: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere organisatie, niet zijnde de Gebruiker, noch de Verantwoordelijke, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.
‘Dienstverleners’, ‘Aanbieders’: dienstverleners waarop de Verantwoordelijke een beroep doet, bijvoorbeeld e-mail- of nieuwsbriefverzenders, en aanbieders die U een product of dienst aanbieden via de Website.
‘Privacywet’: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2 Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard.
Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

3 Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website is eigendom van ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0677.791.062. U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon ( +32(0)471 478 295) en e-mail hello@farmplace.be. In uitvoering van de Privacywet dient als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

4 Verwerkte gegevens

4.1 Niet-interactief gebruik
Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.
4.2 Interactief gebruik
Bij Interactief gebruik van de Website worden de door de Gebruiker op de Website achtergelaten de persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functie op de Website:

 • De naam en voornaam;
 • Zijn adres;
 • Zijn emailadres;
 • Sector waarin gebruiker actief is;
 • Telefoongegevens (vast dan wel mobiel).

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige, geïnformeerde toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

5 Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt de via de Website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Communicatie met de Gebruiker en de Dienstverleners;
 • Het beheer van het profiel van de Gebruiker;
 • Het verwerken of organiseren van het contact tussen Gebruikers onderling;
 • Het organiseren van de dienst;
 • Het makkelijk toegankelijk maken van de Website (middels zgn. cookies);
 • Communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief).

6 Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • De Gebruiker zelf;
 • De Verantwoordelijke;
 • Dienstverleners, Verkopers of andere Gebruikers van de Website.

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

7 Uw rechten als Gebruiker (toegang, verbetering en verzet)

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van:

 • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • De concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.
Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.
Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens en de vernietiging van de over hem bijgehouden gegevens vorderen. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.
Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de Gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek, een e-mail of een verzoek via het online contactformulier aan de Verantwoordelijke. De inlichtingen, verbeteringen of andere gevraagde acties worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Waarom online verkopen?

 • Welkom op Farmplace.be, hét Belgisch agrarisch platform
 • Word gratis lid en verkoop gratis uw producten!
 • Plaats en verkoop producten gratis, op een eenvoudige manier
 • Doorzoek snel een uitgebreid aanbod aan agrarische producten
 • Altijd (k)open! 7/7 - 24/24
 • Maak snel en gemakkelijk contact met de verkoper en sluit de deal

Professional worden?

 • Geverifieerde zakelijke verkoper
 • Eigen verkoopplaats met een overzicht van al uw producten
 • Professionele uitstraling en verhoogde zichtbaarheid
 • Plaats veel meer producten
Bekijk alle voordelen